content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

26 juni 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 509.811 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 361.047 −231
  2.1 Fordringar på IMF 85.068 16
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 275.979 −247
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 50.664 −13.127
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.344 752
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.344 752
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.590.116 563.864
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 670 199
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.589.439 563.658
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 7 7
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.341 4.448
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.365.143 39.269
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.162.462 39.260
  7.2 Övriga värdepapper 202.680 9
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.322 0
9 Övriga tillgångar 283.355 4.790
Summa tillgångar 6.236.143 599.765
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.363.162 2.497
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.830.220 576.871
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.531.023 545.321
  2.2 Inlåningsfacilitet 299.197 31.550
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.854 691
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 828.263 29.048
  5.1 Offentliga sektorn 699.318 30.455
  5.2 Övriga skulder 128.945 −1.407
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 238.078 −12.962
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.392 −394
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.137 36
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 8.137 36
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.945 0
10 Övriga skulder 278.935 3.782
11 Värderegleringskonton 507.111 0
12 Kapital och reserver 109.047 197
Summa skulder 6.236.143 599.765
30 June 2020
Commentary