content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

26 юни 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 509 811 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 361 047 −231
  2.1 Вземания от МВФ 85 068 16
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 275 979 −247
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 50 664 −13 127
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 344 752
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 344 752
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 590 116 563 864
  5.1 Основни операции по рефинансиране 670 199
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 589 439 563 658
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 7 7
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 39 341 4 448
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 365 143 39 269
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 3 162 462 39 260
  7.2 Други ценни книжа 202 680 9
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 322 0
9 Други активи 283 355 4 790
Общо активи 6 236 143 599 765
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 363 162 2 497
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 830 220 576 871
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 2 531 023 545 321
  2.2 Депозитно улеснение 299 197 31 550
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 854 691
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 828 263 29 048
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 699 318 30 455
  5.2 Други задължения 128 945 −1 407
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 238 078 −12 962
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 392 −394
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 137 36
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 137 36
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 945 0
10 Други задължения 278 935 3 782
11 Сметки за преоценка 507 111 0
12 Капитал и резерви 109 047 197
Общо пасиви 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary