content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

26 czerwca 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 509.811 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 361.047 −231
  2.1 Należności od MFW 85.068 16
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 275.979 −247
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 50.664 −13.127
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.344 752
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.344 752
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.590.116 563.864
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 670 199
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.589.439 563.658
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 7 7
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.341 4.448
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.365.143 39.269
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.162.462 39.260
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 202.680 9
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.322 0
9 Pozostałe aktywa 283.355 4.790
Aktywa razem 6.236.143 599.765
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.363.162 2.497
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.830.220 576.871
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.531.023 545.321
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 299.197 31.550
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.854 691
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 828.263 29.048
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 699.318 30.455
  5.2 Pozostałe zobowiązania 128.945 −1.407
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 238.078 −12.962
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.392 −394
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.137 36
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.137 36
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.945 0
10 Pozostałe pasywa 278.935 3.782
11 Różnice z wyceny 507.111 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.047 197
Pasywa razem 6.236.143 599.765
30 June 2020
Commentary