content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

26. junij 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 509.811 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 361.047 −231
  2.1 Terjatve do MDS 85.068 16
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 275.979 −247
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 50.664 −13.127
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.344 752
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.344 752
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.590.116 563.864
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 670 199
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.589.439 563.658
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 7 7
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.341 4.448
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.365.143 39.269
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.162.462 39.260
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.680 9
8 Javni dolg v eurih 23.322 0
9 Druga sredstva 283.355 4.790
Skupaj sredstva 6.236.143 599.765
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.363.162 2.497
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.830.220 576.871
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 2.531.023 545.321
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 299.197 31.550
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.854 691
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 828.263 29.048
  5.1 Sektor država 699.318 30.455
  5.2 Druge obveznosti 128.945 −1.407
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 238.078 −12.962
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.392 −394
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.137 36
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 8.137 36
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.945 0
10 Druge obveznosti 278.935 3.782
11 Računi prevrednotenja 507.111 0
12 Kapital in rezerve 109.047 197
Skupaj obveznosti 6.236.143 599.765
30 June 2020
Commentary