content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 06 26
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 509 811 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 361 047 −231
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 068 16
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 275 979 −247
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 50 664 −13 127
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 344 752
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 344 752
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 590 116 563 864
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 670 199
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 589 439 563 658
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 7 7
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 341 4 448
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 365 143 39 269
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 3 162 462 39 260
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 680 9
8 Valdžios skola eurais 23 322 0
9 Kitas turtas 283 355 4 790
Visas turtas 6 236 143 599 765
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 363 162 2 497
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 830 220 576 871
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 2 531 023 545 321
  2.2 Indėlių galimybė 299 197 31 550
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 854 691
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 828 263 29 048
  5.1 Valdžiai 699 318 30 455
  5.2 Kiti įsipareigojimai 128 945 −1 407
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 238 078 −12 962
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 392 −394
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 137 36
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 137 36
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 945 0
10 Kiti įsipareigojimai 278 935 3 782
11 Perkainojimo sąskaitos 507 111 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 047 197
Visi įsipareigojimai 6 236 143 599 765
30 June 2020
Commentary