content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

4. septembra 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 548 767 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 359 531 907
  2.1 Pohľadávky voči MMF 85 816 −7
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 715 914
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 548 −275
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 813 2 274
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 813 2 274
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 596 613 723
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 568 −65
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 595 045 794
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −5
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 205 3 247
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 567 925 13 616
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 366 167 14 936
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 759 −1 320
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 804 0
9 Ostatné aktíva 286 650 −1 872
Aktíva spolu 6 458 857 18 621
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 384 460 1 395
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 115 085 89 494
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 2 621 915 72 560
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 493 170 16 934
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 603 3 507
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 737 757 −84 492
  5.1 Verejná správa 679 247 −84 489
  5.2 Ostatné záväzky 58 510 −3
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 209 904 5 722
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 672 257
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 207 −185
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 207 −185
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 110 0
10 Ostatné záväzky 280 195 2 964
11 Účty precenenia 542 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 922 −42
Pasíva spolu 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary