content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

4 września 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 548.767 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 359.531 907
  2.1 Należności od MFW 85.816 −7
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.715 914
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.548 −275
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.813 2.274
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.813 2.274
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.596.613 723
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.568 −65
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.595.045 794
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −5
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.205 3.247
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.567.925 13.616
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.366.167 14.936
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.759 −1.320
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.804 0
9 Pozostałe aktywa 286.650 −1.872
Aktywa razem 6.458.857 18.621
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.384.460 1.395
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.115.085 89.494
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 2.621.915 72.560
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 493.170 16.934
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.603 3.507
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 737.757 −84.492
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 679.247 −84.489
  5.2 Pozostałe zobowiązania 58.510 −3
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 209.904 5.722
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.672 257
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.207 −185
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.207 −185
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.110 0
10 Pozostałe pasywa 280.195 2.964
11 Różnice z wyceny 542.941 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.922 −42
Pasywa razem 6.458.857 18.621
8 September 2020
Commentary