content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

4. září 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 548 767 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 359 531 907
  2.1 Pohledávky za MMF 85 816 −7
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 715 914
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 548 −275
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 813 2 274
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 813 2 274
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 596 613 723
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 568 −65
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 595 045 794
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −5
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 205 3 247
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 567 925 13 616
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 3 366 167 14 936
  7.2 Ostatní cenné papíry 201 759 −1 320
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 804 0
9 Ostatní aktiva 286 650 −1 872
Aktiva celkem 6 458 857 18 621
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 384 460 1 395
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 115 085 89 494
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 2 621 915 72 560
  2.2 Vkladová facilita 493 170 16 934
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 603 3 507
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 737 757 −84 492
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 679 247 −84 489
  5.2 Ostatní závazky 58 510 −3
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 209 904 5 722
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 672 257
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 207 −185
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 207 −185
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 110 0
10 Ostatní závazky 280 195 2 964
11 Účty přecenění 542 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 922 −42
Pasiva celkem 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary